Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza –tłumaczenia pomocniczePodstawa prawna


Art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
OPIS USŁUGI


Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa).KOGO DOTYCZY USŁUGA


Wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów opisanych odpowiednio w procedurze -Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego, Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym.WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów

Wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

stanowią załączniki do niniejszej procedury

oraz

dokument tożsamości Wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

 

Wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów opisanych odpowiednio w procedurze -Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego, Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

CZAS REALIZACJI


W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się jednocześnie z dokumentem urzędowym, do którego jest załączany wielojęzyczny formularz. Odpowiednio do 7 lub 10 dni roboczych.


W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
OPŁATY


Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty należy dołączyć do wniosku.


Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010
TRYB ODWOŁAWCZY


Nie dotyczy.INFORMACJE DODATKOWEWielojęzyczny standardowy formularz załącza się wyłącznie do dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.


Wnioski o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczeń pomocniczych dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można złożyć:


a) jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;


b) po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz


3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


4. W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.


.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/