Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca


Podstawa prawna

Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.

Art. 35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


OPIS USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków (w formie protokołu)

Dołączenie wzmianki do aktu urodzenia.

Decyzja o odmowie przyjęcia oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków.


KOGO DOTYCZY USŁUGA

Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Konieczna jest obecność rodzica dziecka i jego małżonka.

Oświadczenie można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Dokumenty tożsamości matki/ojca dziecka i ich współmałżonka - do wglądu dowód osobisty lub paszport


CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie.

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Na termin załatwienia sprawy wpływa czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do centralnego rejestru stanu cywilnego.OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY


W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzymowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


INFORMACJE DODATKOWE


Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Złożenie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca/matki albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.


Wzmianka w akcie urodzenia zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w Krakowie. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony był w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.


W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.Przed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny (63 24 13 760)INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHKlauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/