Ogłoszenie o konsultacjach

projektu: „Programu współpracy Gmi­ny Krzymów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2022”.

 

 

Wójt Gminy Krzymów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu: „Programu współpracy Gmi­ny Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

I.     Cel konsultacji:

poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.

 

II.    Przedmiot konsultacji:

projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

 

III.  Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejsze­go ogłoszenia.

2.    Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących
w niej udział.

 

IV.  Forma konsultacji:

 1.  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 2.  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 3.  Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

 a)  listownie na adres: Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,

 b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: krzymow@op.pl,

 c)  osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy
w Krzymowie,

z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami poza­rządowymi na rok 2022”.

 

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą roz­patrywane.

 

V.   Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Krzymów

 

 Wójt Gminy Krzymów

 

   /-/  Danuta Mazur

 

 

Załączniki:

1.  Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

2.  Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”