ROK 2013


          ROK 2012

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XXI/180/2012 z dn. 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2120


 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XIX/157/2012 z dn. 25 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7047

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVIII/149/2012 z dn. 20 września 2012r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia oprocentowania nieuiszczonej, rozłożonej na raty części tej opłaty.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4853

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVII/143/2012 z dn. 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich wykorzystania.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3661

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVII/142/2012 z dn. 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3681

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVII/140/2012 z dn. 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Paprotnia, gmina Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3833

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVI/135/12 z dn. 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3680

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XVI/134/12 z dn. 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3678

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XV/128/12 z dn. 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania
  z realizacji tego obowiązku, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3198

 • Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XIV/118/12 z dn. 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2557


          ROK 2011