• Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Krzymów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Krzymów

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/10093/

 • Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/984/

 • Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/985/

 • Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2334/

 • Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2335/

 • Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2336/

 • Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzymów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2667/

 • Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2019 roku

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3533/

 • Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Krzymów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4803/

 • Uchwała nr VIII/45/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6260/

 • Uchwała nr IX/54/2019  z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6906/

 • Uchwała nr XI/61/2019  z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/7965/

 • Uchwała nr XI/62/2019 z dnia 11 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/7966/

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/8966/

 • Uchwała nr XIII/75/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Krzymowie i ustalenia Statutu Żłobka

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/8967/

 • Uchwała nr XV/84/2019  z dnia 27  listopada 2019 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym MALUSZEK prowadzonym przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/10512/

 • Uchwała nr XV/85/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. W sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Krzymowie i ustalenia Statutu Żłobka

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/10513/

 • Uchwała nr XVI/89/2019 z dnia  19 grudnia 2019 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

             http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/435/

 • Uchwała nr XVII/94/2019   z dnia 27  grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/485/

 • Uchwała nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest gmina Krzymów
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1114/
 • Uchwała nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Krzymów na rok szkolny 2019/2020.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1115/
 • Uchwała nr XIX/105/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szczepidło
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1671/
 • Uchwała nr XIX/106/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1577/
 •  Uchwała nr XX/109/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/2014 Rady Gminy Krzymów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3008/
 • Uchwała nr XX/112/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3010/
 • Uchwała nr XX/111/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2020 roku
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3011/
 • Uchwała nr XX/113/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3012/
 • Uchwała nr XX/117/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym MALUSZEK prowadzonym przez Gminę Krzymów.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3013/
 • Uchwała nr XXI/118/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/4257/
 • Uchwała nr XXII/145/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5432/
 • Uchwała nr XXII/144/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnień budynków lub ich części z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzymów w ramach pomocy de minimis.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5337/

    

   •  Uchwała nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Krzymów na rok szkolny 2020/2021.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/6327/
   • Uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym MALUSZEK prowadzonym przez Gminę Krzymów.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/6326/
   • Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 2 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźno.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7014/
   • Uchwała nr XXV/165/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzymów Nr IV/27/2019 z dnia 27 lutego 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7737/
   • Uchwała nr XXV/164/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7736/
   • Uchwała nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8565/
   • Uchwała nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8580/
   • Uchwała nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8564/
   •  Uchwała nr XXIX/189/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krzymów.

    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (poznan.uw.gov.pl)

   • Uchwała nr XXX/194/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (poznan.uw.gov.pl)

   • Uchwała nr XXXII/202/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/263/2014 z dnia 8 maja2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (poznan.uw.gov.pl)

   • Uchwała nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2021 roku

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/3000/


   • Uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/3142/

   • Uchwała nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów”

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/3203/   • Uchwała nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzymów na lata 2021-2026.

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/3035/

   • Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/4035/

   • Uchwała nr XXXV/220/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/4333/

   • Uchwała nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5782/


   • Uchwała nr XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Krzymów na rok szkolny 2021/2022.

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/6303/

   • Uchwała nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krzymów lub jej jednostkom organizacyjnym.

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/6302/