Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych / Dz. U. z 1999 roku

Nr 112, poz. 1319 z pózn. zmianami/ w Urzędzie Gminy w Krzymowie prowadzone są rejestry:

 

1.      Rejestr skarg i wniosków.

2.      Rejestr uchwał Rady Gminy.

3.      Rejestr aktów prawa miejscowego.

4.      Rejestr wniosków i interpelacji radnych.

5.      Rejestr zarządzeń Wójta.

6.      Rejestr decyzji Wójta.

7.      Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu.

8.      Rejestr jednostek  organizacyjnych Gminy.

9.      Rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

10.  Rejestr przeprowadzonych kontroli.

11.  Rejestr wyjazdów służbowych.

12.  Rejestr świadczeń osobistych.

13.  Rejestr świadczeń rzeczowych.

14.  Rejestr przedpoborowych.

15.  Rejestr wyborców.

16.  Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych.

17.  Skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

18.  Spis dokumentów archiwalnych.

19.  Rejestr zamówień publicznych.

20.  Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

21.  Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

22.  Rejestr umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminów płatności.

23.  Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych.

24.  Rejestr zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i użytków rolnych.

25.  Rejestr ulg inwestycyjnych.

26.  Rejestr zwolnień 5 letnich z tytułu nabycia gruntu na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego.

27.  Ewidencja podatków.

28.  Ewidencja podmiotów gospodarczych.

29.  Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu

30. Ewidencja Instytucji Kultury

 

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępnione na zasadach określonych w przepisach prawa. W rejestrach  dotyczących uchwał Rady i zarządzeń Wójta ewidencjonuje się akty  prawne organów gminy, których treść udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Większość rejestrów i ewidencji prowadzona jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnieniu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/. Przepis szczególny może zezwolić na udostępnienie danych  /powszechna dostępność, jawność/. Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa /np. osobom których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe/. Dane osobowe udostępnia się również innym podmiotom i osobom, jeśli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych, a udostępnianie danych nie narusza praw i wolności osoby.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazać ich zakres i przeznaczenie.