UCHWAŁA NR XLIX/283/2018

                                                 RADY GMINY KRZYMÓW


                                                   z dnia 8 listopada 2018 roku


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)

Rada Gminy Krzymów uchwala, co następuje:


§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :


  1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby placówek ochrony zdrowia.

  2. Grunty i budynki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

  3. Grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową za wyjątkiem powierzchni zajętych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

  1. Grunty i budynki przeznaczone na zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie

    kultury i sportu za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  2. Grunty, budynki i budowle służące do wytwarzania i przesyłu wody

6) Grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków. . 7) Grunty i budynki zajęte na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                     Danuta Mazur