OgłoszenieUrząd Gminy w Krzymowie informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powini wykazać wszystkie uprawy nawet w których nie wystapiły szkody.W takim przypadku w kolumnie " stopień szkód (%)"należy wpisać zero.

Powierzchnia poszczegółnych upraw podana przez rolnika, winna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARIMR.

W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji.Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt i ich ilości producent rolny wypełnia obowiązkowo.

Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie , której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać do Urzędu Gminy w Krzymowie pokój nr.9 w terminie do 13 lipca 2018r.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczacego produkcji towarowej i zwierząt można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzymowie

lub ze stony internetowej http://krzymow.pl