STATYSTYKA LUDNOŚCI stan na dzień 01.03.2018 – pobierz

GRUNTY

Użytki rolne

6114 ha

Lasy i zadrzewienia

2384 ha

Wody

94 ha

Tereny osiedlowe i komunikacyjne

396 ha

Nieużytki

280 ha

Powierzchnia gminy (RAZEM)

9268 ha