Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

 

Na podstawie art.160 § 1 i 2, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 roku, poz. 23) w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie informuję, że Rada Gminy w Krzymowie dokona wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie: 1 osoba.Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być :
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Krzymów, w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 rokuWYMAGANE DOKUMENTY:


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć
:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego ( na odwrocie wpisać imię i nazwisko kandydata),

(w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających.
TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW :

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Krzymów (Biuro Rady Gminy, pokój nr 12) w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie

do 25 kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów określonych w w/w ustawie
i rozporządzeniu, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w terminu , pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 /-/ Danuta Mazur
Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

  3. Oświadczenia

  4. Wzór zaświadczenia lekarskiego


Załączniki

karta zgłoszenia (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia format pdf (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista osob zglszajacych (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista osob zglszajacych format pdf (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie - post.oskar.publ. (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie - post.oskar.publ. format pdf (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie - wladza rodz (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie - wladza rodz format pdf (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor zasw.lekarskiego (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor zasw.lekarskiego format pdf (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2018-04-04 11:55:59
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2018-04-04 12:02:59
Ostatnia zmiana:2018-04-04 12:03:47
Ilość wyświetleń:1286

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij