Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015

 OGŁOSZENIE
w sprawie wyboru ławników sądowych
na kadencję 2012 – 2015


Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 roku
upływa kadencja ławników wybranych przez Radę Gminy Krzymów na lata 2008 – 2011.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.1070 ze zm.) Rada Gminy Krzymów, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2011 roku dokona wyboru :
- dwóch ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
- trzech ławników do Sądu Rejonowego w Koninie, w tym dwóch do Sądu Pracy

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być :
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia,
organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć
:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego ( na odwrocie wpisać imię i nazwisko kandydata),
6) oświadczenie kandydata dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów
ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na
podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można składać w Urzędzie Gminy Krzymów (biuro Rady Gminy) w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie do 30 czerwca 2011r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Danuta Mazur


Załącznik:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Załączniki

wzór oswiadczenia dot. posiadanej władzy rodzicielskiej (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oswiadczenia dot. praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów uniemożliwiajšcych wybór na ławnika (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zasady_i_tryb_zgłaszania_kandydatów_na_ławników_określonej_w_znowelizowanej_ustawie (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oswiadczenia dot. prowadzonych postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_Listy_osób_zgłaszających_kandydata_na_ławnika (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz - Krajowy Rejestr Karny (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór zaswiadczenia lekarskiego (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Moralewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Moralewski
Data wprowadzenia:2011-06-16 15:14:45
Opublikował:Krzysztof Moralewski
Data publikacji:2011-06-16 15:24:54
Ostatnia zmiana:2011-06-16 15:24:54
Ilość wyświetleń:2082

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij