OGŁOSZENIE

w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

na gruntach rolnych

 

 

 

Urząd Gminy w Krzymowie informuje o możliwości zgłoszenia wniosków w celu oszacowania strat wyrządzonych w gospodarstwie rolnym w którym wystąpiły szkody spowodowane przez wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi) Wójta Gminy Krzymów (wniosek dostępny w tut. urzędzie pokój nr 5 jak również u sołtysa).  

W/w wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

- NIP, PESEL,

- Nr telefonu,

- rodzaj uprawy, powierzchnia, % zniszczeń, obręb geodezyjny

- powierzchnia gospodarstwa ogółem:,

- w tym użytki rolne,

    - z tego grunty orne (R),

    - w tym powierzchnia zasiewów,

    - trwałe użytki zielone (Ł, Ps)

    - plantacje wieloletnie

- jeśli działka jest dzierżawiona to należy dołączyć umowę dzierżawy,

 

 

          Wójt Gminy Krzymów
           /-/ Tadeusz Jankowski