Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 - z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 50, poz.370).

 

 

Ławnikiem może być ten kto:

 

1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.    jest nieskazitelnego charakteru

3.    ukończył 30 lat

4.    jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku

5.    nie przekroczył 70 lat

6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.    posiada co najmniej wykształcenia średnie,

 

Ławnikiem nie mogą być:

1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5.    duchowni,

6.    radcy prawni lub aplikanci radcowscy,

7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8.    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9.    radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:

 

·       Prezesi sądów

·       stowarzyszenia

·       organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

·       oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie (na terenie gmimy Krzymów)

·       kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgładzają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców,

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. w Biurze Rady Gminy Krzymów.

 

Wymagane dokumenty:

·       karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,

·       3 aktualne zdjęcia - zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

·       informacja z Krajowego Rejestru Karnego

·       oświadczenie, że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne,

·       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

·       lista osób (dwudziestu pięciu), zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis - w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli. Pierwsza osoba na wymienionej liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

Karty zgłoszeń dostępne są do pobierania w Biurze Rady Gminy Krzymów jak również na stronie BIP Urzędu: www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl

Koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty  za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory na ławników odbędą się najpóźniej w październiku br.