WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku  przeprowadzonego konkursu ofert
 
na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie remontu i modernizacji budynku przeznaczonego do zapewnienia opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych została złożona jedna oferta:

 

1.      Stowarzyszenie „Razem Aktywni”  Paprotnia ul. Wrzosowa 10,

             62-513 Krzymów - przyznano dotacje w kwocie 40.000 zł

 

 


Uzasadnienie wyboru oferty

 

Złożona oferta spełniła wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                      /-/  Danuta Mazur

           

Na podstawie art.11 ust. 2, art 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą
Nr XIII/69/2019 z dnia 23 października 2019 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

I.       Rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków: Zadanie publiczne o charakterze gminnym w  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.   

1.      Zadanie pod nazwą: Remont i modernizacja budynku przeznaczonego do zapewnienia opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2.      Celem zadania jest: poprawa warunków usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów dla osób niepełnosprawnych

3.      Termin realizacji zadnia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

4.      Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

5.      Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań: 40.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji:

1.      a) o dotację mogą się ubiegać podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

b) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Krzymów.

c) W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

2.      Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej BIP.

3.      Zadanie zlecane jest w formie powierzenia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu nie może przekroczyć 100% całkowitych kosztów projektów.

4.      Wkład oferenta  może pochodzić z:

- wkładu własnego finansowego

- wkładu własnego osobowego

- wkładu własnego rzeczowego

5.      W ramach zadania oferent  nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1.Gmina powierza realizacje zadnia publicznego w okresie od podpisania umowy
na realizację  zadania do dnia wskazanego w ofercie.

2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a) z oferty zajęć lub innych działań zgłoszonych do konkursu mogą korzystać osoby niepełnosprawne

b) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie

c) dotacja nie będzie udzielana na:

- pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy po dacie złożenia oferty

- realizację działań, z wyłączeniem działań związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana

d) w trakcie realizacji zadnia mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu, terminu i zakresu przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany wymagają zgłaszania w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłaszane zmiany nie mogą zmienić istoty zadania publicznego. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

e) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięto 70% rezultatów.

f) w trakcie realizacji zadnia mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 1.000  zł wymagają wcześniejszej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji.  Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

g) podmioty otrzymujące dotację na realizację zadania zobowiązane są zamieszczać informację, że projekt realizowany jest z budżetu Gminy Krzymów.

h) oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych ( Dz. U.  2018 poz. 1000  ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

i) w przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w planie i harmonogramie działań.

j) warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

III. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2020 do godz. 11:00

 w Urzędzie Gminy Krzymów w sekretariacie pokój nr 2  lub drogą pocztową w kopercie z  napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. 

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. Na kopercie powinien być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta powinna być złożona na druku, o którym mowa w obowiązującym wzorze.

3. Wójt Gminy Krzymów w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru w drodze zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

2. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a) złożenia po terminie

b) złożenia na niewłaściwym formularzu

c) złożenia w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie

d) złożone przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem

e) wysokość wkładu osobowego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym

2.Do oferty należy dołączyć: 
1)  obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).

3. Nie ma możliwości wymiany oferty.

4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

5. Kryteria oceny:

a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta:

- doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

- zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta wykorzystane do realizacji zadania

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego

- racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań

- adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek

- prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów

- szczegółowy opis pozycji kosztorysu

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

- uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym

- opis odbiorców zadania

- realność i spójność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu

- zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie ich realność i sposób ich monitoringu

- analiza ryzyk występujących w związku z realizacją zadania

- kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publicznego

d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

e) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na realizację zadania

6. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Oferty, których zmiana dotacji jest większa niż 50% przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy.

8. O wynikach konkursu Wójt informuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy, BIP Urzędu Gminy Krzymów http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie.

9.  Konkurs ofert zostanie unieważniony jeśli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

V.    Na zadania publiczne polegające na realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym
w  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  w 2019 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie  38.400 zł Stowarzyszeniu „Razem Aktywni”.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                                                               /-/  Danuta Mazur