Konkurs ns stanowisko Opiekunki dziecięcej do  Żłobka Gminnego "MALUSZEK" w Krzymowie

 

INFORMACJA DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK”

O WYNIKU KONKURSU NA  STANOWISKO

OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ DO  ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani  Agnieszka Karczmarz zamieszkała w Krzymowie.

 

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Agnieszka Karczmarz spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań.

Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje, od początku powstania Żłobka była w nim wolontariuszem, gdzie wykazała się wiedzą i umiejętnościami  prawidłowego realizowania zadań na stanowisku Opiekunki dziecięcej.

 

Dyrektor Żłobka

Małgorzata Staciwa

 

Krzymów, dnia 03.06.2020 r.

===============================================================

Dyrektor Żłobka Gminnego "MALUSZEK" ogłasza nabór na stanowisko Opiekunki dziecięcej w Żłobku Gminnym "MALUSZEK" w Krzymowie

 

Dyrektor  Żłobka  Gminnego „MALUSZEK”

ogłasza nabór na  stanowisko Opiekunki dziecięcej

w Żłobku  Gminnym „MALUSZEK” w Krzymowie

 

Określenie wymagań:

1. Wymagania niezbędne:

1) pielęgniarki lub położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego poświadczone odpowiednimi dokumentami lub

2) osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju

 i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

3) osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane

z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80- godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b) średnie lub średnie branżowe oraz: - co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (w przypadku przerwy w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności)

 lub - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt a).

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.

2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.

3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 1 roku do lat 3.

4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6.Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

- przestrzeganie Praw Dziecka,

- stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,

- opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,

- czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,

- organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,

- tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych

 i swobodnych,

- wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem

- doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,

- pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,

- wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,

4.  Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Kopie świadectw pracy

5. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie co najmniej jednego z wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1 lit. a – b

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie

7. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8. Oświadczenie kandydata dotyczące obowiązku alimentacyjnego lub braku takiego obowiązku,

9. Oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

11. Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

12. Kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)".

14. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 5.  Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Ofertę o przystąpieniu do naboru należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów do dnia 29.05.2020r.

b) Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekunki dziecięcej w Żłobku Gminnym „Maluszek” w Krzymowie”.

c) O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d) Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Dyrektor Żłobka

                                                                                              /-/ Małgorzata Staciwa

Krzymów, dn. 15.05.2020 r.