WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERTWójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały złożone dwie oferty:


  1. Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów”, Krzymów ul. Mleczna 1,

  62-513 Krzymów - przyznano dotacje w kwocie 45.000 zł

  2.Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno”, Brzeźno

  ul. Sportowa 4, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 57.300 złUzasadnienie wyboru oferty


Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.
                                                                                                                Wójt Gminy


                                                                                                            /-/ Danuta Mazur

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY KRZYMÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w 2020 roku w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art.11 ust. 2, art 13 ust. 1 i ust. 12 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r poz. 688) w związku z uchwałą
Nr XIII/69/2019 z dnia 23 października 2019 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

 1. Rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 1. Zadanie pod nazwą: Rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 2. Celem zadania jest: zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych,
  - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,
  - popularyzacja różnych dyscyplin sportu
  - organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

 3. Termin realizacji zadnia: od dnia podpisania umowy do 18.12.2020 r.

 4. Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

  Liczba uczestników.

  Listy obecności, ankiety, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań: 102.300 zł

II Zasady przyznawania dotacji:

 1. o dotację mogą się ubiegać podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688),

  b) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Krzymów.

  W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów 
  o charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej BIP.

 3. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów projektów.

 4. Wkład oferenta może pochodzić z:

  - wkładu własnego finansowego

  - wkładu własnego osobowego

  - wkładu własnego rzeczowego

 5. W ramach zadania oferent nie może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

 6. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

  1.Gmina wspiera realizacje zadnia publicznego w okresie od podpisania umowy
  o powierzenie zadania do dnia wskazanego w ofercie.

  2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

  a) z oferty zajęć lub innych działań zgłoszonych do konkursu mogą korzystać dzieci
  i młodzież

  b) koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 5 % łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Krzymów na powierzenie realizacji zadania

  c) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie

  d) dotacja nie będzie udzielana na:

  - pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy po dacie złożenia oferty

  - realizację działań, z wyłączeniem działań związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana

  e) w trakcie realizacji zadnia mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu , terminu i zakresu przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany wymagają zgłaszania w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłaszane zmiany nie mogą zmienić istoty zadania publicznego. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

  f) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięto 70% rezultatów.

  g) w trakcie realizacji zadnia mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 500 zł wymagają wcześniejszej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenia nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

  h)przesunięcia o których mowa w punkcie f są możliwe pod warunkiem zachowania 5% udziału środków własnych oraz 5% podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania

  i) podmioty otrzymujące dotację na realizację zadania zobowiązane są zamieszczać informację, że projekt realizowany jest z budżetu Krzymów.

  j) oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )

  k) w przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w planie i harmonogramie działań. l)warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

 2. Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2020 do godz. 10:00

  w Urzędzie Gminy Krzymów w sekretariacie pokój nr 2 lub drogą pocztową w kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I.

  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. Na kopercie powinien być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta powinna być złożona na druku, o którym mowa w obowiązującym wzorze.

  3. Wójt Gminy Krzymów w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.

 3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu ofert oraz termin ich wyboru.

  1. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

  2. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

  a) złożenia po terminie

  b) złożone na niewłaściwym formularzu

  c) złożone w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu

  o konkursie

  d) złożone przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem

  e) wysokość wkładu osobowego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym

  2.Do oferty należy dołączyć: 
  1)  obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu
  2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).

  3. Nie ma możliwości wymiany oferty.

  4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

  5. Kryteria oceny:

  a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta:

  - doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

  - zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta wykorzystane do realizacji zadania

  b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego

  - racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań

  - adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek

  - prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów

  - szczegółowy opis pozycji kosztorysu

  c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

  - uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

  - zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym

  - opis odbiorców zadania

  - realność i spójność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu

  - zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie ich realność i sposób ich monitoringu

  - analiza ryzyk występujących w związku z realizacją zadania

  - kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publicznego

  d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

  e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – nie będą oceniane

  f) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowości oraz sposobu rozliczania środków otrzymanych na realizacje zadania

  6. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Oferty, których zmiana dotacji jest większa niż 30 % przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

  7. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty.

  8. Ostateczna decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt.

  9. O wynikach konkursu Wójt informuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

  10. Konkurs ofert zostanie unieważniony jeśli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

 4. Na zadania publiczne polegające na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu Gmina Krzymów w 2019 roku przeznaczyła kwotę 100.000 zł w tym: Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów” kwota 45.000 zł, LMKS „Czarni Brzeźno” kwota 50.400 zł
  i Stowarzyszenie „Razem Aktywni” kwota 4.600 zł

Wójt Gminy


/-/ Danuta Mazur