INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów


dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

o charakterze gminnym w roku 2020 w zakresie prowadzenia na terenie gminy placówek wsparcia dziennego.

Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.


                                                                                                                                                                                                     

   Zastępca  Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                            /-/ Roman Gęziak

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów


I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz. 688) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
    w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;

  3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.


III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r poz. 688) w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.


IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela  spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.


V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2,  w terminie do dnia 12.02.2020 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                           /-/ Danuta Mazur