Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.35.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań

 

Krzymów, dnia 12.12.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Konsorcjum Firm:

Bank Spółdzielczy w Koninie – Lider konsorcjum

ul. 3-go Maja 68

62-500 Konin

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – Partner Konsorcjum

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

 

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60%

Liczba punktów w kryterium „Termin uruchomienia kredytu” – 40 %

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum Firm:

 

Bank Spółdzielczy w Koninie – Lider konsorcjum

ul. 3-go Maja 68

62-500 Konin

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – Partner Konsorcjum

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin uruchomienia kredytu – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta przetargowa.

 

                                                                                                  

                                                                                   

 

                                                                                                   Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                    

                                                                                                      /-/ Danuta Mazur

 

==============================================================

Krzymów, 06.12.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”.

 

 

Ogłoszenie nr 628943-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

 

Termin składania ofert: 06/12/2019, godzina: 09:45

 

Termin otwarcia ofert: 06/12/2019, godzina: 10:00

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę:  595 500,00 zł brutto.

 

Ponadto informuję, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Termin uruchomienia kredytu

(II kryterium)

1

Konsorcjum Firm:

 

Bank Spółdzielczy w Koninie – Lider konsorcjum

ul. 3-go Maja 68

62-500 Konin

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – Partner Konsorcjum

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

544 151,96

1 dzień

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

 

Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                             /-/ Danuta Mazur

 

  

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

==============================================================

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z 3 grudnia 2019 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”.

 

 

 

Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”:

 

 

 

Pytanie

 

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 16.12.2019 r.

 

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 16.12.2019 r.

                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                                                                    /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z 3 grudnia 2019 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”.

 

 

 

Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań”:

 

 

 

Pytanie

 

Proszę o dołączenie lub wskazanie ścieżki dostępu dla następujących dokumentów:

1.       Komunikat o wyborze Wójta oraz Skarbnika.

2.       Uchwały budżetowa na rok bieżący.

3.       Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu (gdy nie zawiera się w uchwale budżetowej).

4.       Uchwała Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi za rok poprzedni.

5.       Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu.

6.       Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.       Wieloletnia Prognoza Finansowa na okres kredytowania.

8.       Informacja o zobowiązaniach Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych z podziałem na:

- nazwa instytucji finansującej,

- rodzaj zobowiązania,

- kwota i waluta wg. Umowy,

- kwota pozostająca do spłaty wg. Stanu na 30.09.2019 r,

- sposób spłaty i wielkość raty,

- okres kredytowania,

- oprocentowania,

- rodzaj zabezpieczenia.

 

Ad 1.  Na stronie BIP Zamawiającego w zakładce niniejszego postępowania umieszczono Komunikat o wyborze Wójta oraz uchwała o powołaniu Skarbnika.

 

Ad. 2. Uchwały budżetowa na rok bieżący – dostępna pod linkiem: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=4502

 

Ad. 3 Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu (gdy nie zawiera się w uchwale budżetowej) – upoważnienie do zaciągnięcia kredytu zawarte w § 9 uchwały budżetowej.

 

Ad. 4  Uchwała Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi za rok poprzedni - dostępna pod linkiem: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=4575

 

Ad. 5 Na stronie BIP Zamawiającego w zakładce niniejszego postępowania umieszczono Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu.

 

Ad. 6 Na stronie BIP Zamawiającego w zakładce niniejszego postępowania umieszczono Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Ad. 7 Wieloletnia Prognoza Finansowa na okres kredytowania – dostępna pod linkiem http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=4501

 

Ad. 8 Na stronie BIP Zamawiającego w zakładce niniejszego postępowania umieszczono zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w załączeniu. Gmina nie ma aktualnie udzielonych poręczeń oraz nie emitowała papierów wartościowych. 

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                                                       /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 628943-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Gmina Krzymów: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 31101918300000, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513  Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Numer referencyjny: OZ.271.35.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego, w kwocie 3 120 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych) na okres od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2027 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2019 r. 1.2 Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Termin uruchomienia kredytu nastąpi w transzach, które zostaną ustalone przy podpisaniu umowy, w ciągu maksymalnie 5 dni od daty złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Uwaga: dla celów porównania ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 17.12.2019 r. 1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 1.4 W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 1.5 Spłata kapitału w 46 ratach miesięcznych, w następujących terminach i kwotach: a) 2020 – okres karencji, b) 2021 - okres karencji, c) 2022 - okres karencji, d) 2023 – 4 raty w miesiącach styczeń, kwiecie, lipiec i październik po 15.000 zł, e) 2024 – styczeń do grudnia 12 rat po 50.000 zł, f) 2025 – styczeń do grudnia 12 rat po 55.000 zł, g) 2026 – styczeń do grudnia 12 rat po 125.000 zł, h) 2027 – styczeń do czerwca 6 rat po 50.000 zł , i) rozpoczęcie spłaty: 31.01.2023 r., j) zakończenie: 30.06.2027 r., k) zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia czy zmiany, 1.6 Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca – na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. 1.7 Spłata kredytu oraz odsetek może wypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku. W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed tym dniem. 1.8 Forma kredytu: kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001 1.9 Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M, bank powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z 22.11.2019 r. tj. 1,71 1.10 Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: Weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 1.11 Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 1.12 Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywista liczbę dni występujących w danym roku (365 – 366). 1.13 Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej. 1.14 Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 1.15 W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 1.16 W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 1.17 Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu 1.18 Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 1.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytowej.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2187).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1876 ze zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena zamówienia

60,00

Termin uruchomienia kredytu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zgodnie postanawiają, że Kredytobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 2. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Kredytobiorcy, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 3. Kredytobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Banku, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 4. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Bank dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Kredytobiorcę o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Bank pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 5. W przypadku dokonania przez Kredytobiorcę przedterminowej spłaty części kredytu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu. 6. Zmiana terminu (harmonogramu) spłaty rat kredytu przez Zamawiającego może nastąpić na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu. 7. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 8. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień u mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 9. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 dotycząca przetwarza danych osobowych w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.35.2019 pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów; - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-37-76 lub adresem e mail krzymow@op.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.35.2019 pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 3 120 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz jest zgodny z jednolitym wykazem akt; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem. - posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

                                                                                                   Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                      /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

OZ.271.35.2019 - SIWZ Kredyt (493.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.35.2019 - SIWZ Kredyt (401.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za IV kw 2018 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za III kw 2019 (100.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za IV kw 2018 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS III kw 2019-korekta1 (199.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za IV kw 2018 (262.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za III kw 2019 (262.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28s za IV kw 2018 - korekta 1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za III kw 2019-korekta (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za III kw 2019 (693.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o sprawozdaniu za I półrocze 2019 rok (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 rok (492.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu na 2019 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2019 rok (99.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO o projekcie budżetu 2019 (564.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NDS za IV kw 2018 - korekta nr 1 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO o projekcie WPF na lata 2019-2028 (230kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019-08-01-okr-Krzymów (233.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała o powołaniu skarbnika (179.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0r.0050.15.2019 (28.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie o wyborze wójta (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie kredytów i pożyczek na 30.09.2019 (403.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z sesji otwarcia ofert (552.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-11-28 13:26:27
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-11-28 15:15:16
Ostatnia zmiana:2020-01-02 11:18:33
Ilość wyświetleń:437
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij