Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs ns stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego "MALUSZEK" w Krzymowie.

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZY  KONKURSU NA  STANOWISKO

DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

 

Unieważnia się postępowanie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „Maluszek” w  Krzymowie.

 W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 22.11.2019 r. do godziny 14:00 wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie spełniła wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu
o naborze.

 

Krzymów, dn. 25.11.2019 r.

                                                                                             

                                                                                         Wójta Gminy Krzymów

                                                                                               /-/ Danuta Mazur

============================================================

 

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO

DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

 

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Krzymowie

ul. Główna 49

62-513 Krzymów

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Dyrektor Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie
(pełen etat).

 

3. Określenie wymagań:

3.1.Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych  w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12852) – posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

f)       nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

g)      rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

h)      brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440),

i)        nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

j)        wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

k)      wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,

l)        znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72).

m)    uprawnienia do pracy z dziećmi w charakterze opiekuna zgodne z art. 16  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

            3.2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

b)      samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

c)      odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,

d)      biegła obsługa komputera,

e)      znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawo zamówień publicznych, Kodeksu Pracy.

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

 

a)      Kierowanie i zarządzanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi placówki,

b)      Prowadzenie procesu rekrutacji kadry i dzieci,

c)      Dokonywanie wobec pracowników Żłobka czynności z zakresu prawa pracy,

d)      Realizowanie zadań własnych gminy w zakresie dziennej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,

e)      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej,

f)       Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz nad pracą podległego personelu,

g)      Praca z dziećmi w charakterze opiekuna,

h)      Zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,

i)        Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w placówce,

j)        Zarządzanie powierzonym majątkiem oraz dbanie o jego należyte zabezpieczenie,

k)      Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdań.

 

Szczegółowe zadania wykonywane przez Dyrektora Żłobka zostaną określone w zakresie obowiązków.

 

5. Warunki pracy na stanowisku

a)      praca na stanowisku kierowniczym,

b)      wymiar etatu – pełny etat,

c)      zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

d)      obciążenie psychofizyczne – stres związany z kierowaniem zespołem pracowników, zakresem odpowiedzialności i obowiązków,

e)      praca od poniedziałku do piątku,

f)       praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

g)      stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie.

 

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, (z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

b)      list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),

e)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

g)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed rozpoczęciem pracy),

h)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na ww stanowisku,

i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

j)        oświadczenie w sprawie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

k)      oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

l)        oświadczenie o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,

m)    oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

n)      kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy z dziećmi (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

o)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

p)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

q)      pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie wraz z przygotowaną prezentacją, która w jednym z etapów postępowania konkursowego zostanie przedstawiona Komisji Konkursowej – czas prezentacji max. 15 min. Prezentację należy złożyć w formie drukowanej wraz z aplikacją. Kandydaci zaproszeni do kolejnego etapu kwalifikacji będą proszeni o przedstawienie koncepcji Komisji Konkursowej,

r)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji - według załącznika

s)       kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1282),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).”

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Gminnego „Maluszek”, wszystkie oświadczenia, kwestionariusz osobowy, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 15A w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godziny 14:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

b)      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie”.

c)      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d)      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 25.11.2019 r, o godz. 8:00.

Osoby, które zakwalifikują się do dalszego postępowania proszone będą o przybycie
w dniu 26 listopada 2019
r. do Urzędu Gminy w Krzymowie sala nr 15A na rozmowę kwalifikacyjną. O godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane odrębnie.

 

Planowane zatrudnienie Dyrektora Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie – 01.12.2019 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Krzymów, dn. 08.11.2019 r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

Załączniki

Oświadczenie - klauzula informacyjna (10kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Radosław Szulc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Szulc
Data wprowadzenia:2019-11-08 11:22:38
Opublikował:Radosław Szulc
Data publikacji:2019-11-08 12:01:59
Ostatnia zmiana:2019-11-25 13:25:56
Ilość wyświetleń:637
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij