Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w m. Krzymów dz. nr 385/1

 

WÓJT GMINY KRZYMÓW
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów

 

Położenie – Krzymów

Nr działki:

- nr 385/1 o pow. 0,0985 ha,  

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KN1N/00030100/4

Wyżej wymieniona działka nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Opis nieruchomości - Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

·   Dla ww. działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

·   w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Strefa gospodarcza – osadnictwo i usługi - Obszar zabudowy i przeznaczony pod zabudowę (mieszkalnictwo w zabudowie zagrodowej zwartej, mieszkalnictwo rodzinne, usługi, działalność gospodarcza w ograniczonym zakresie)

·   możliwość zabudowy w/w działki po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zabudowa jednorodzinna.

Rada Gminy Krzymów wyraziła zgodę (Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Krzymów z dnia  25 maja 2015 roku) na zbycie w/w działki.

Cena wywoławcza wynosi20.000,00

Nieruchomość rolna zwolniona z podatku VAT.    

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017r., o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, Sala Posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

§  wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Krzymów w Banku Spółdzielczym w Krzymowie nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Krzymów w wysokości 2.000,00 zł. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 7 grudnia 2017r., przy czym za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej

§  uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP, nr konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

§  okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu  z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

§  w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.)

§  w przypadku pełnomocników osób fizycznych konieczne jest przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Wygrywającemu przetarg wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg,  od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi zabudowy i uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krzymów.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli  osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Pozostałym oferentom wadium zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U 2016r., poz. 1061 ze zm.).

   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Krzymów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.          

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzymów w pokoju  nr 5 lub pod numerem telefonu 63 2413088.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzymów www.bip.krzymow.nowoczenagmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów i w miejscowości Krzymów, na okres 30 dni.

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójt

                                                                                                   /-/ Roman Gęziak

 

Krzymów, dnia 30.10.2017r.

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2017-10-30 08:31:20
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2017-10-30 08:36:22
Ostatnia zmiana:2017-10-30 08:36:26
Ilość wyświetleń:456
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij